Skip to main content

Nasz fundament

FUNDAMENT NASZEGO WYZNANIA WIARY: 

Słowo Boże i jego znaczenie 

Po pierwsze, jako chrześcijanie biblijni i ewangeliczni uznajemy za fundament naszej wiary objawienie Boga potwierdzone i zapisane w Jego Słowie, czyli Biblii. 

Oznacza to, że Biblia, zwana także Pismem Świętym, stanowi obiektywny i autorytatywny punkt odniesienia zarówno dla rozważania oraz formułowania prawd doktrynalnych, jak i naszej codziennej praktyki życia chrześcijańskiego, ponieważ: 

„Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany”

(2Tm 3,16–17)

Po drugie, jako chrześcijanie ewangeliczni uznajemy za kanon Biblii, a więc natchnione Pismo Święte: 39 ksiąg Starego Testamentu (tożsamych z kanonem hebrajskim) i 27 ksiąg Nowego Testamentu, co daje łączną liczbę 66 ksiąg. 

Po trzecie, wierzymy, że bezpośrednim autorem Pisma Świętego jest sam Bóg, dlatego jest ono natchnione w swojej oryginalnej całości oraz we wszystkich jej częściach. „Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego” (2P 1,21). 

Po czwarte, wierzymy, że ten sam Duch Święty świadczy o prawdziwości Biblii w sercu każdej osoby, która została usprawiedliwiona z Bożej łaski, przez wiarę w zbawczą śmierć i zmartwychwstanie Jezusa oraz poddała się Jezusowi jako Panu. Ten też Duch Święty udziela każdej takiej osobie daru rozumienia Słowa Bożego, zgodnie z wolą Chrystusa, który już swoim pierwszym uczniom „otworzył umysły, żeby rozumieli Pisma” (Łk 24,45) oraz zgodnie z obietnicą Chrystusa, że Ojciec pośle w Jego imieniu Pocieszyciela, który wszystkiego nas nauczy, przypomni nam wszystko, co Syn Boży powiedział (por. J 14,26) i wprowadzi nas „we wszelką prawdę” (J 16,13). 

Po piąte, wierzymy jednocześnie, że Duch Święty udziela tego poznania i zrozumienia Słowa Bożego nie tylko indywidualnie, poszczególnym wierzącym, ale także równocześnie całej społeczności wierzących, czyli Ciału Chrystusa. Dlatego choć niektórzy członkowie Ciała Chrystusa, na przykład apostołowie czy nauczyciele, otrzymują wyjątkowy dar formułowania i wyrażania prawd zawartych w Biblii, to ich wykład musi zawsze podlegać rozeznaniu oraz akceptacji Ciała Chrystusa, ponieważ „żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi” (2P 1,20). 

Niniejszym oświadczamy, iż wierzymy w absolutną bezbłędność i nieomylność Biblii jako objawionego Słowa Bożego, a także rozpoznajemy i uznajemy jej obiektywny, normatywny charakter dla naszego życia w Duchu Świętym. Stwierdzamy jednocześnie, że w tej fundamentalnej kwestii zgadzamy się dokładnie i kompletnie ze stanowiskiem wyrażonym w Chicagowskim Oświadczeniu o Biblijnej Bezbłędności z 1978 roku, zarówno w jego Oświadczeniu Krótkim, jak również we wszystkich 19 Artykułach Potwierdzenia i Odrzucenia. 

CHICAGOWSKIE OŚWIADCZENIE O BEZBŁĘDNOŚCI BIBLII: 

Oświadczenie krótkie 

  1. Bóg, który sam jest Prawdą i mówi wyłącznie prawdę, natchnął Pismo Święte, by w ten sposób objawić się zgubionemu rodzajowi ludzkiemu przez Jezusa Chrystusa jako Stworzyciel i Pan, Odkupiciel i Sędzia. Pismo Święte jest świadectwem Boga o Nim samym. 
  2. Pismo Święte, będąc Słowem samego Boga, spisane przez ludzi przygotowanych i nadzorowanych przez Jego Ducha, czerpie z nieomylnego, Boskiego autorytetu we wszystkich kwestiach, których dotyka: trzeba mu wierzyć, jako Bożej instrukcji, we wszystkim, co stwierdza; być mu posłusznym, jako Bożemu nakazowi, we wszystkim, czego wymaga; uchwycić się go, jako Bożego zapewnienia, we wszystkim, co obiecuje. 
  3. Duch Święty, Boski Autor Pisma, zarówno uwierzytelnia je nam poprzez swoje wewnętrzne świadectwo, jak i otwiera nasze umysły, byśmy rozumieli jego znaczenie. 
  4. Będąc całkowicie i dosłownie danym przez Boga, Pismo jest wolne od błędu lub uszczerbku w całym swoim nauczaniu, zarówno w tym, co oświadcza na temat Bożych działań w akcie stworzenia czy wydarzeniach z historii świata, jak i w swoim świadectwie o zbawczej łasce Boga w życiu poszczególnych ludzi. 
  5. Jeśli ta całkowita, Boska bezbłędność zaczyna być w jakikolwiek sposób ograniczana, ignorowana lub wręcz naginana do zgody z jakimś poglądem sprzecznym z Biblią, wówczas autorytet Pisma w sposób nieunikniony doznaje poważnego uszczerbku, a tego rodzaju błędy obracają się na szkodę pojedynczych osób i całego Kościoła. 

Pełne wyznanie wiary znajduję się w publikacji „W co wierzą biblijni chrześcijanie?”